Hoppa till sidans innehåll

Vrigstads IF Årsmöte måndag den 19 nov 2012

14 NOV 2012 09:49
Dagordning och Verksamhetsberättelse
  • Uppdaterad: 19 NOV 2012 10:49

DAGORDNING FÖR VRIGSTADS IDROTTSFÖRENINGS

ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 19 NOVEMBER 2012

kl. 19.00 I KLUBBLOKALEN PÅ TALLÅSEN

 

§ 1            Årsmötets öppnande.

 

§ 2            Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 

§ 3            Fastställande av dagordning.

 

§ 4            Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 

§ 5            Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötets                            protokoll samt rösträknare.

 

§ 6          Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt resultat och                    balansräkning för 2011/2012.

 

§ 7         Revisorernas berättelse över föreningens förvaltning under senaste                      räkenskapsåret.

 

§ 8         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess kassör för den tiden                         revisionen avser.

 

 § 9           Fastställande av medlemsavgifter för 2013

                 Styrelsens förslag:

0-8 år                         300 kr (aktiva)

9 år och äldre             600 kr (aktiva)

Ledare                        100 kr

Stödmedlem               150 kr

Terminsavgift motion 300 kr alternativ för deltagare (vuxen)

Terminsavgift motion 200 kr alternativ för deltagare (0-8 år)

Familjekort                 1 200 kr (föräldrar och barn 0-19 år boende på samma adress)

Träningsavgift              500 kr Dam- och Herrseniorfotbollspelare

 

 

  § 10        Val av:

 a, föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

 

b, tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år 

Kvarstår ytterligare ett år gör Madelene Borkowski, Rolf  Karlsson som vid förra årsmötet valdes på två år.

Fyllnadsval för Magnus Gunnarsson som är vald på 2 år men som avgår efter 1 år.

 

c, tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

 

d, två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

 

e, två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

 

f, beslut om erforderligt antal ombud till Smålands Distriktsförbunds möten.

 

 

§ 11          Val av:

                 a, Fotbollssektion.

 

                 b, Damfotbollsektion

 

                 c, Ungdomssektion

 

                 d, Motionssektion

 

                 e, Damsektionsstyrelse

 

                 f, Plankommitté

 

                 g, Marknadskommitté

 

                 h, Ansvariga aktivitetsstöd

 

                 i, klipparkivarie

 

                 j, historikkommittén

 

                 k, medlemsansvariga

 

                 l, spårkommittén

 

                 m,  Lotteriansvariga

 

                 n,  Pr-kommitté

 

 

   § 12       Övriga Frågor:

                 a, Tennisbanan

                 b, Övrigt

 

 

   § 13       Avslutning och servering av frallor, kaffe och Tårta.

 

 

 

VRIGSTADS

IDROTTSFÖRENING

 

ÅRSBERÄTTELSER

2012

 

       
       


VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Vrigstad Idrottsförenings styrelse får för verksamhetsåret 2011/2012 avge följande

verksamhetsberättelse.

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och bestått av följande ledamöter: Svante Stenervik, ordförande, Madelene Borkowski, sekreterare, Johanna Sköld, vice ordförande, Ulf Arvidsson, kassör, Peter Svensson, Rolf Karlsson och Magnus Gunnarsson.

Suppleanter har varit Andreas Hördegård, Peter Johansson och Thomas Claesson.

 

Per denna dag 121027 har 509 (föregående år 545) medlemmar löst sin avgift. 

Medlemsantalet är trots en minskning från föregående år mycket bra med tanke på samhällets storlek och detta visar den stora betydelse föreningens verksamhet har för Vrigstad som tätort.

 

Under oktober 2011 hölls den traditionella VIF-dagen med prisutdelning i sporthallen för ungdomslagen.

Damsektionen hade återigen utfört ett föredömligt arbete och lämnade över ett bidrag på 90 000 kr till föreningens verksamhet. 

 

Årsfesten var den 12 november 2011 på Vrigstad Värdshus. På festen var det prisutdelning för seniorlagen och P17.

Louise Lindsten och Jimmy Jonsson tilldelades pris ur Stig Ringefeldts minnesfond. Till Louise, för att hon spelat näst flest matcher inom damfotbollen och för att hon är en förebild för de yngre spelarna. Till Jimmy för att han visat stor föreningskänsla och genom att vara aktiv i så väl styrelse som sektion.

Under denna kväll tilldelades Fredrik Bodefält styrelsens hederspris för att han varit en av de mest framgångsrika och respekterade spelarna i VIF och för sitt stora engagemang i föreningen.

 

Årsmöte hölls den 21 november 2011  på Tallåsen med cirka 30 medlemmar närvarande.

 

Då klubben haft stora kostnader för uppvärmning beslöt styrelsen att byta ut oljepannan till bergvärme. Bidrag söktes till denna investering och med dessa medel behövde VIF lägga 33 458 kronor (total kostnad 173 458 kronor). Besparingen ligger på ca 30-40 000/år, en avbetalningstid på ett år. Vidare så har det funnits en del fukt i golvet i omklädningsrum 2 och i väggarna på hela norrsidan. Bidrag söktes även till detta och i oktober åtgärdades dräneringen och väggar isolerades utvändigt med pordränskivor, en kostnad för VIF på 36 000 kronor.

 

Förra året redovisades ett negativt resultat, mest beroende på ökade kostnader för drift o underhåll.

Styrelsen har under 2012 medvetet arbetat för att bromsa denna utveckling. Trots investeringar i ny värmepump och dräneringsarbeten på fastigheten kan vi glädjande uppvisa ett positivt resultat.

Detta har uppnåtts tack vare två lyckade marknader.

Damklubben har bidragit med ett kanonresultat, och ett nystartat lotteri, ”Såll-lotteriet” har också varit lyckat. Alla sektioner har med bravur hållit sin budget. Det negativa är att vi inte lyckats öka sponsorintäkterna utan den hamnar på samma storleksordning som föregående år.

 

 

 

Föreningens idrottsliga verksamhet har bedrivits i likhet med föregående år d.v.s. med tyngdpunkt på fotboll och motionsverksamhet.

A-laget som spelade i div.4 SV Herr hamnade på en 7e plats. Vårt B-lag gjorde även dem en godkänd säsong och hamnade på en 4e plats i sin serie Utveckling B Norra.

 

Damlaget spelade denna säsong i div. 4 NV och hamnade på sista plats i tabellen. B-laget spelade i div. 5 Värnamo och slutade på näst sista plats. Samtliga seniorlag har kämpat väl under säsongen.

Ett stort tack till alla spelare och ledare som representerat vår förening på ett förtjänstfullt sätt.

 

Ungdomsverksamheten har som vanligt varit mycket bred och utgör en viktig social funktion i samhället. Vi har under året haft tre pojklag och tre flicklag jämte fotbollsskolan.

Bland ungdomslagen lyckades även i år F99 bäst som hamnade på en välförtjänt andra plats i sin serie.

Det viktiga är dock att vi lyckats upprätthålla vår omfattande ungdomsverksamhet och erbjuda pojkar och flickor möjlighet till spel och träning. 

 

Motionsverksamheten håller en stabil nivå och utgör en mycket betydelsefull del i föreningens verksamhet. Verksamheten består av barngymnastik, mix-gympa, styrke-mix och volleyboll. Under hösten 2012 fanns det önskemål om att även boxercise skulle återintas i motionsverksamheten. Detta önskemål uppfylldes.

Sektionens styrka är att de har bra och utbildade ledare, är lyhörda för trender samt anpassar utbudet så att man tillgodoser de flesta önskemålen.

 

När det gäller Vrigstad marknad har vi haft fantastiskt bra väder, mycket folk och en uppslutning med medlemmar som har varit över förväntan.

En del förändringar har gjorts, bl.a. att höja priset för parkeringsbiljetterna från 20 kronor till 40 kronor, där varje bil fick två kaffebiljetter att handla för i ”VIF- damernas glada café”. Uppskattningsvis var det ca 25 000 besökare på årets marknader, vilket vi verkligen får vara nöjda med då de senaste åren visat en nedåtgående trend för vår marknad. I hopp om att ännu fler hjälper till i fortsättningen och ännu mer variation på marknadsknallar, tror vi att den positiva trend vi sett i år kommer att fortsätta på samma sätt.

 

En föreningskonferens avhölls i mars 2012 under 2 dagar på hotell Mårtensson i Halmstad, där samtliga sektionsmedlemmar gavs tillfälle att deltaga. Vi var 25 medlemmar som åkte.

Detta är ett arrangemang som Idrottslyftet och SISU står för och som möjliggör att svetsa samman föreningen inför kommande verksamhetsår.

 

Även i år, liksom tidigare år, har föreningen fått bidrag från Idrottslyftet och  SISU för olika projekt. Alla dessa projekt har inneburit att föreningen utan att behöva bidra med egna medel, kunnat utveckla föreningen inom viktiga områden.

 

Föreningen har haft mycket god hjälp av vår kanslist Annelie Olofsson som även detta år varit timanställd.

Under det gångna året har planerna och anläggningen i huvudsak skötts av vår vaktmästare Ronny Ingvarsson. Hans anställning sträckte sig fr.o.m. 26 mars t.o.m. 31 oktober och har varit möjligt tack vare samarbete med Arbetsförmedlingen. Utöver detta så har det som vanligt varit ideella insatser av medlemmarna.

Ett stort tack till Er alla!

 

Styrelsens målsättning är nu att upprätthålla vår aktivitetsnivå i samhället vilket framför allt går ut på att ge en meningsfull sysselsättning åt våra ungdomar. Detta tillsammans med en fortsatt ekonomisk medvetenhet samt nödvändiga åtgärder av vår anläggning och dess underhåll kommer även under nästa verksamhetsår vara en av de stora prioriteringarna.

 

Av praktiska skäl kan vi inte kommentera alla övriga händelser och arrangemang som hänt under året, utan framför ett stort tack till alla sektionsmedlemmar och ledare för ett utomordentligt arbete samt ett tack till alla övriga som på ett eller annat sätt bidragit med sin hjälp under det gångna året.

 

I övrigt hänvisas till ekonomisk årsredovisning samt respektive sektions verksamhets-

berättelse.

 

 

Vrigstad i november 2012

 

Styrelsen

G/m

 

 

Svante Stenervik                                         Madelene Borkowski

Ordförande                                                  Sekreterare

 

 

Årsberättelse för Vrigstads IF Fotbollssektionen 2012

 

Fotbollssektionen har under 2012 bestått av följande ledamöter: Erik Henningsson, Ordförande, Andreas Hördegård, Sekreterare, Ove Alqvist (Huvudtränare), Hasse Sjögren (ass. Tränare), Gillis Almqvist (Materialansvarig), Fredrik Gustavsson och Mikael Thor. Erik åkte utomlands efter halva året och därefter delades på ordförandesysslan av övriga sektionsmedlemmar.

 

Precis som föregående år har vi haft två lag i seriespel. A-laget spelade denna säsong i Division 4 SV och B-laget återfanns i Utveckling B Norra. Ny tränarduo för herrarna var för året Ove Almqvist från Sävsjö som huvudtränare och Hasse Sjögren från Vrigstad som ass. tränare.

B-laget har under året letts av Patrik Andersson, Vrigstad.

 

Precis som föregående år hölls Vrigstad Wärdshus Cup i januari. Det var detta året jubileum då detta var det 20e året cupen anordnades av Cupgeneralen Gillis Almqvist. 24 lag deltog. Vrigstad IF lag 1 stod som slutsegrare.

 

A-laget

Började träna den 2/1 inne i sporthallen och det var god uppslutning med 20-27 spelare på varje träning. I slutet av jan var det åter dags för VW-Cup. VIF 1 vann sin grupp och gick vidare till söndagens slutspel. Väl där gick man till final som spelades mot storfavoriten Aneby SK. VIF lyckades vinna finalen med 1-0 och målskytt var Simon ”Zimon” Johansson.

VIFs andralag förlorade två matcher och spelade en oavgjord i gruppspelet och gick således inte vidare till slutspel.

 

På spelarfronten tappade vi inför året flera spelare till andra lag. Trots detta har laget haft en stor trupp med god kompetens. Inför året tog även vårt P-17 lag klivet in i herrseniorerna vilket skapade ännu mer konkurens i truppen.

 

Detta år valde man att inte satsa på ett träningsläger utan tränade flitigt på hemmaplan på en fin grusplan. Det spelades sju träningsmatcher och facit blev 6 förluster och en oavgjord.

Seriespelet inleddes svagt med endast en poäng på de sex första matcherna och laget hade verkligen ”stolpe ut”. I sjunde matchen vann laget med 5-3 mot Bredaryd och där efter var det islossning. Från match sju till match sjutton tar laget 23 poäng. Efter den matchen dalar resultaten igen och endast tre poäng vinner man i de sista matcherna. Laget slutar på en sjundeplats i tabellen med 27 poäng och en målskillnad på 49-47.

 

Målsättningen för 2012 var att försöka få en så bra placering som möjligt, helst topp tre. Denna målsättning lyckades laget inte nå upp till. Det har varit mycket skador, avstängningar, arbete mm som gjort att laget fått ha stor rullians på spelare i laget. Det har varit kanoninsatser mot topplag blandat med riktiga bottennapp mot lite sämre lag. Truppen ökade inför året träningsdosen från 55 tillfällen 2011 till 92 detta året.

 

B-laget

Ledare för året har varit Patrik Andersson under våren och under höstens sista matcher delades ansvaret för B-laget mellan fotbollssektionens medlemmar. Laget spelade i Utv. B Norra och slutade på en fjärdeplacering vilket får anses vara mycket bra. Laget tog 17 poäng med en målskillnad som var 29-42.

 

Spelarpriser som utdelades under årsfesten 2012

 

Träningsflit: (Totalt 92 träningar)

Guld:   Jimmy Jonsson                                86 antal träningar

Silver:  Johan Sjögren                                  79 antal träningar           

Brons: Oliver Romhagen                             77 antal träningar

 

Skyttekung A-lag: Fredrik Gustafsson 16 mål

 

Skyttekung B-lag: Oliver Romhagen, Hampus Maars, Christoffer Johansson: 4 mål

 

Årets Komet: Albin Niklasson

 

Bäste Spelare B-lag: Jimmy Jonsson

 

Bäste Spelare A-lag: Fredrik Gustavsson

 

Spelarutmärkelse i brons för 250 spelade matcher till Tony Andersson

 

Spelarutmärkelse till bästa 16-åring går till John Lindblad.

 

 

Till sist vill vi från fotbollssektionen tacka alla i Vrigstad IF som bidragit till fotbollsåret 2012

 

 

Andreas Hördegård

Sekr. Vrigstad IFs Fotbollssektion

 

 

 

Verksamhetsberättelse Damfotbollssektionen

Vrigstads IF:s Damfotbollssektionen får för verksamhetsåret 2011/2012 avge följande berättelse:

Sektionen har bestått av: Marita Borkowski ordf., Danielle Isaksson sekr., Annelie Olofsson, Kalle Dahlström, Ronald Thelander, Caroline Wiklund samt Lisa Andersson.

Under året har sektionen haft 8 protokollförda möten.

Inför året beslutades att anmäla både ett A- och U-lag. Detta då tjejerna födda 1996 ansågs vara redo att kliva upp och börja spela seniorfotboll. A-laget hamnade i division 4 NV, med målsättningen att hålla sig kvar i division 4. Trots vinst i de två sista matcherna förlorades division 4 platsen på målskillnad. U-laget har spelat i division 5 Värnamo och har haft som enda målsättning att ha roligt och utvecklas. Serien har bjudit på tufft motstånd och U-laget slutade på en åttondeplats. 33 spelare användes under året i A och B-lag. Dock drabbades truppen av en del avhopp, sjukdomar och långtidsskador under för- och huvudsäsongen. De spelare som fanns kvar på hösten fick med hjälp av F13 spelare hjälpas åt för att få ihop U-laget. Ett stort tack ska riktas till dessa spelare från F13 som ställt upp i vått och torrt, både i A- och U-lag.

Inför året kontrakterades Kalle Dahlström som huvudtränare, som tidigare tränat bland annat Vaggeryds damlag. Ronald Thelander blev biträdande tränare med fokus på U-laget och målvaktsträning. Annelie Olofsson har varit lagledare för A-laget och Danielle Isaksson för U-laget.

I januari anordnade spelare och sektionen för andra året i rad Vrigge-cupen i Vrigstad Sporthall. Denna utökades till två dagar med 16 lag till skillnad från föregående års kvällscup med endast 4 lag. Vrigstad ställde upp med två lag, där tyvärr båda lagen åkte ut i gruppspelet.

Truppen har deltagit i SM i Futsal samt Smålandscupen, båda utan vidare avancemang.
Under försäsongen spelade A- och U-laget även ett antal träningsmatcher med blandade resultat.

I April åkte truppen på träningsläger i Båstad som fungerade som uppladdning inför seriepremiären. Utöver träningar spelade både A- och U-laget varsin träningsmatch och det bjöds även på diverse aktiviteter på kvällarna, såsom brännboll och spontan skönsång.

Även detta år söktes och beviljades anslag från Idrottslyftet, de aktiviteter som skett är Team talk - äta rätt och en resa till Kristianstad för att kolla på matchen mellan Linköping och Tyresö. Där fick vi information av landslagsmålvakten Hedvig Lindahl. Även årets träningsläger ingick i idrottslyftet.

Som avslutning på denna berättelse, vill sektionen rikta ett stort Tack till spelare, ledare, funktionärer, publik och övriga som stöttat oss under säsongen.


Priser damlagen 2012

Träningsflit (av totalt 71 träningar)

Brons            52 träningar Alicia Olofsson
Silver              56 träningar Madeleine Alm
Guld               59 träningar Linnéa Classon


Poängdrottning

U-lag             Felicia Thelander
                      Linnéa Classon
                      Steffanie Bramer 

A-lag             Jennifer Isaksson


Bästa 16-åring
En snabb, slitstark och målfarlig spelare. Priset till VIFs bästa 16-åring går till Jennifer Isaksson.


Årets komet

Priset går till en spelare som utvecklat sin spelförståelse oerhört under året, hon är positiv, träningsvillig och har bra träningsnärvaro. Årets komet i Vrigstads IF Damlag 2012 är Linnéa Classon.


Bäste spelare

U-lag             Går till en spelare som är en riktig vinnarskalle och alltid ger järnet, både på träningar och matcher. Hon är en lagspelare och är alltid positiv och peppar sina lagkamrater. Priset tilldelas Felicia Thelander.

A-lag             En spelare som är brytnings- och passningssäker, stark i närkamper och har mycket bra spelförståelse. En bra och stabil libero. Över 250 spelade matcher i den gulsvarta tröjan. Bäste spelare i VIFs Dam-A-Lag 2012 är Louise Lindsten.

 

 

Vrigstad 2012-11-11

 

 

 

Danielle Isaksson Sekreterare Damfotbollsektionen

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ungdomssektionen 2012

 

Vrigstad Idrottsförenings ungdomssektion får för verksamhetsåret 2011/2012 avge följande

verksamhetsberättelse.

 

Sektionen har under året haft 7 protokollförda möten. Sektionen har bestått av följande ledamöter:

Anders Lund  ordförande, Annica Johansson sekreterare, Fredrik Bodefält,  Rolf Karlsson och Paulina Andersson.

Två platser har varit vakanta under året men har fyllt upp på möten av ungdomsledare som har varit inbjudna till alla sektionsmöten.

 

Sektionen anordnade Sportringen Cup 14-15 april för 14e året i följd där 23 lag deltog.

 

Sektionen har haft domarutbildning.

 

Sektionen har arrangerat Landslagets fotbollsskolan som avverkades v.26 med fem träningsdagar.

 

Fotbollens Dag arrangerades i september med cup matcher för fotbollsskolan och P8/9 på Tallåsen..

 

Sektionen anordnade  en tvättmedelsförsäljning  för seriespelande ungdomslag, en gång på vårsäsongen. Ungdomslagen arrangerade också försäljning av hembakat mm på Vrigstad Marknad och hjälpte till kring Hushållnings sällskapets årliga sommar möte på Lundholmen. en gång på höstsäsongen.

 

Föreningen har under året haft 4 lag i seriespel.Tre lag har endast tränat (F8, P8/9 o Fotbollsskola)

 

Fotbollsskolan

Det har varit ett gott gäng med tjejer och killar ca 25-30st , i åldrarna 4-7 år, som har träffats på söndagarna under våren och hösten. Glada barn med mycket spring i benen har förgyllt träningarna. Vi har lekt, tränat teknik, gått igenom regler och spelat fotboll. Höjdpunkten under säsongen var när vi anordnade mini-cup där Sävsjö FF och Rörviks IF stod för motståndet! Det var inte förvånande att Vrigstad IF tog hem cupsegern så hårt som vi har tränat!
Ledare för fotbollsskolan har varit: Joakim Haegerstam, Magnus Thor och Frans Gustavsson. 

F08

Ni har utvecklats och blivit riktigt duktiga på fotboll under de 12 träningspass vi haft sommaren 2012. Totalt sju flickor har spelat. Efter en imponerande debut i cupen ”Hagadagarna”, lyckades ni utklassa föräldrarna på avslutningen den 7 oktober. Ledare för F8 har varit: Fredrik Andersson.

P8/9

Säsongen startade med ett ryck då vi i P8/9 fick den äran att vara med i sportringen cup på vårkanten. Träningarna fylldes snabbt med fotbollssugna killar. Totalt har ca. 14-18 spelare deltagit under året. Grästräningarna drog igång i slutet på april. Därefter var laget inbjudna till en cup i Lammhult 12 Maj. Ny cup spelades på Tallåsen i september där man mötte lag från Lammhult IF i dubbla matcher där Vrigstadskillarna vann bägge matcher. Vi hoppas på en lika lysande säsong även 2013. Ledare för P8/9 har varit: Johan Sjögren och Björn Mallander.

F11

Vilket fantastiskt gäng vi har hand om och vad dom har utvecklats under året.Vi började redan säsongen i Januari med lite träning i sporthallen med en fantastisk uppslutning med 19-20 tjejer,det har hållit i sig hela säsongen på varje träning och match otroligt bra.I april spelade vi våran egen Sportringen Cup med blandade resultat. .Sedan har resultaten varit mycket jämna i serien. F11 deltog även i Lenhovda och spelade Cup 4-5 Augusti. I serien slutade vi femma av åtta lag vilket är fantastikt bra 19 poäng 48 gjorda(förra året 30 mål) mål gjorda av nästan alla i laget insläppta 39 ,+9 ,tänk förra året då var det ca -30 i målskillnad otroliga framsteg detta laget har gjort,nästa år får motståndarna passa sig.12-0 vinst i sista matchen mot Forserum säger allt om utvecklingen.

Ledare för F11 har varit: Annica Johansson, Fredrik Bodefält och Niclas Claesson.

Träningsflit: Guld Nellie Bodefält 43 av 43, Guld Elin Andersson 43av 43, Silver Elin Werninger 41 av 43,Brons Annie Claesson 39 av 43. 

P11

P11 har under 2012 haft 15 härliga killar som tränat och spelat fotboll.

Säsongen började redan i januari då vi tränade i sporthallen en gång i veckan. I april var vi med i vår egna cup: Sportringen Cup. Där delades killarna upp i ett P10-lag och ett P12 lag. Bägge lagen vann cupen! Det här såg lovande ut. Sedan fick vi erbjudande att vara med på Aktiv Cup i Rörvik. Där gick det dock inte lika bra……….

I augusti åkte laget till Lenhovda som traditionen bjuder. Under säsongen har killarna spelat 18 st matcher i seriespel, 11 vinster, 1 oavgort och 6 förluster och totalt gjort 62 mål. Vi hamnade på en godkänd 3:plats i serien.

Ledare för P11 har varit: Patrik Weilund, Jonas Ekdahl och Johanna Sköld.

Träningsflit: Guld 42/44 träningar Gustav Ekdahl, Silver 39/44 träningar Hugo Weilund och Dan Biris, Brons 34/44 träningar John Andersson och Gustaf Arvidsson

F13

För större delen av tjejerna i F13 var det här första gången man spelade elvamannafotboll, och de har alla klarat av det med bravur. I serien hade vi endast 2 förluster. I tabellen slutade vi på en andraplats. Det här är ett flitigt gäng tjejer som har en genomsnittlig träningsprocent på hela 90% . De har under året utvecklats mycket, det finns många talanger i gruppen som har kommit fram mer och mer och ni kommer med säkerhet få se flera av dessa tjejer i ett skickligt damlag i framtiden. Ledare för F13 har varit: Peter Svensson och Paulina Anderssom.

Årets lagspelare:  Sofie Svensson  Årets komet:  Elsa Henerius. Skyttedrottning: Steffanie Bramer

Träningsflit Guld: Caroline Alm, 31/32 träningar. Silver: Alma Elgedin och Solveig Lund, 29/32 träningar.
Brons: Inez Johansson, Josefin Mallander, Elsa Henerius, Sofie Svensson, 28/32 träningar. 

P14

2012 har varit ett år där vårt lag har fått lära sig försvarsspel i form av markering, press, understöd. I en mycket bra serie, den främsta i 14 årsåldern, har vi mött mycket bollbegåvade spelare som har haft ett bra passningsspel och snabbt bolltempo. 5 av matcherna har vi gått mållösa från plan och året har gett oss en bra erfarenhet att kämpa och slita och jobba som en lag då kan man också komma långt. Vi har även lånat in fyra spelare från F13 som har skött sig fantastiskt bra Inga cuper är registrerade men det ändrar vi på till 2013. Laget blav 8 av 10 seriespelande lag. Målskillnad 34-64. Detta till trots visade vi att vi kan mäta oss med de bästa lagen i serien när vi alla är på tårna.

17 spelare har tränat kontinuerligt och vi ledare hoppas att de fortsätter även 2013.

Ledare för P14 har varit: Svante Stenervik, Anders Lund och Rolf Karlsson

Träningspriser: Brons Fredrik Lindblad,  Silver Benjamin Lindblad, William Almqvist och Guld Arvid Stenervik

Årets Skyttekung 11 mål Fredrik Lindblad. Årets Komet: Rasmus Aurell  Årets Lagspelare: Fredrik Lindblad    

 

 

Vrigstad november 2012

 

 

 

Anders Lund

Ordförande i Ungdomssektionen

 

Verksamhetsberättelse

för Vrigstad IF:s Motionssektion 2012.

 

 

År 2012 har Evelina Karlén, Johanna Sköld, Emma Karlsson, Tilda Hjälmeby och May Andersson varit ledamöter i Motionssektionen. Som oftast har även Linda Krantz deltagit under mötena.

 

Under verksamhetsåret har sektionen haft 4 protokollförda sammanträden.

 

Eftersom friskvård är en så viktig del i vårt liv idag, har Vrigstad IF slagit fast vid att vara en förening som kan erbjuda olika sorters motion till både nya som gamla medlemmar. Motionssektionen utgör därför en viktig del i föreningen och sektionens ambition är att kunna erbjuda ett brett utbud av motionsaktiviteter till både yngre och äldre motionärer. Vi erbjuder ett pass för barn och tre pass för ungdomar och vuxna. Tanken till alla pass är att de ska ge en bra grundträning där en del är mer riktade mot kondition och andra är mer riktade mot styrketräning. Grundtanken till alla pass är att vi ska har roligt tillsammans, både socialt och friskvårdande.

 

Vårterminen 2012 har följande motionspass funnits:

 

  • Barngympa
  • Mixgympa
  • Styrkemix
  • Volleyboll

 

Höstterminen 2012 har följande motionspass funnits:

 

  • Barngympa
  • Boxercize
  • Kondition/Styrka
  • Volleyboll

 

Under året 2012 har vi haft ett sviktande deltagarantal vilket har lett till att vi har fått tänka om. Antalet deltagare har varierat men under höstterminen lockade Kondition/ Stryka en hel del deltagare samt att boxercize kom tillbaka efter önskemål. Barngympan är ett populärt inslag och lockar mycket barn. 

I år valde även barngympan att ha en egen avslutning i samband med sista passet istället för att ha uppvisning under VIF-dagen på ungdomsavslutningen.

 

 

Vrigstad 2012-11-05

 

Motionssektionen genom:

 

 

Evelina Karlén

 

 

 

Vrigstads IF Marknadssektions Årsberättelse 2012

 

Ledarmöter har under året varit Svante Stenervik Ordf, Lars-Johan Karlsson, Niclas Claesson, Peter Lindberg, Kalle Svensson. Annelie Olofsson, kanslist har deltagit som sektreterare i mötena.

 

Marknaderna 2012 hölls 19 maj och 11 augusti.

 

Vilket år vi har fått vara med om!!!!!!!

Två marknader med fantastiskt bra väder, mycket folk och en uppslutning med medlemmar som har varit över förväntan.

Ja, vi kan verkligen säga att vi gått mot strömmen detta år.

Kontinuerligt med möten har vi haft  ( 7 st) där vi betat av punkt för punkt och haft en lite annan ide´ än tidigare.

Som exempel kan nämnas att vi tog 40:-/parkeringsbiljett istället för 20:- men då fick bilarna 2 kaffebiljetter att handla för i Damernas Cafe´. Detta gjorde att Damernas Cafe´ gick betydligt bättre än tidigare år.

Vi hade en scen under vårmarknaden och det var också ganska populärt och vi fortsatte på den positiva förändringen sedan förra året med en gata istället för många olika gator.

Mer aktiviteter för vår ungdomssektion hade vi vilket gjorde att där fick föreningen in mer pengar.

Marknadsknallarna var ca. 100 till antalet vid resp. marknad vilket gjorde att folk var nöjda när de gick därifrån.

Till nästa år ska det jobbas på att få in någon grönsaksknalle vilket var efterfrågan på.

Marknadssektionen vill också tacka för den sena uppgörelsen som blev till med Yngvessons fastighets AB, Erikshjälpen och Pingstkyrkan. Denna uppgörelsen gjorde att VIF fick ett betydligt bättre netto på marknassektions-kontot. TACK!

Reklam och Pr inför detta år satsade vi på vilket medförde ca. 10 000:- i merkostnader men det hade vi tillbaks i form av mer besökare.

Uppskattningsvis var det ca. 25 000 besökare på Vrigstad Marknader 2012.

Som avslutning vill jag tacka sektionsmedlemmarna med Lars-Johan i spetsen för ett trevligt år och ett fantastiskt bra jobb av er i sektionen. Jag har fått lära mig hur marknaden fungerar och önskar att trots Lars-Johans ”hot” om avgång att han kommer finnas med i kulisserna även 2013.

Vrigstad marknad skall vi värna om framåt där förändringen från vår sida kommer att vara att än fler hjälper till och att ligga i framkant med antal knallar, variation på knallar och förlänga dagen till 16 -17 istället för att marknaden slutar vid  14-15.

 

 

Vrigstad i november 2012

 

 

 

Svante Stenervik

Ordförande Marknadssektionen

 

 

ÅRSBERÄTTELSE DAMKLUBBEN 2012

 

Damklubben överlämnade i samband med

VIF-avslutningen 2011  90.000 kronor, som fördelades mellan VIF:s ungdomssektion, motionsektionen, damfotbollsektionen.

 

Verksamhetsåret började med julskyltningssöndagen, då vi anordnade tomtelotteri.

 

2012 började med Vrigstad Wärdshus cup, vilken inbringade en hel del pengar. Därefter var det dags för Sportringen cup som också gav bra inkomster. På valborgsmässoafton hade vi försäljning av korv och lotter i Tegnérparken.

 

Marknaderna i maj och augusti gav ökade inkomster tack vare lite olika ändringar i arrangemanget, dessutom har vi haft försäljning på Tallåsen. Ett stort tack riktas till de föräldrar som ställt upp så att försäljning på B- och C-plan varit möjlig.

 

Fotbollskolans och P8/9s minicup i augusti var trevligt arrangemang med stor uppslutning som gav bra tillskott i kassan, vi ser fram emot fler sommarcuper på Tallåsen med kioskförsäljning.

 

Hushållningssällskapets Årsmöte hölls på Lundholmen i augusti där Damklubben och Vrigstad Innebandyklubb hade ett samarbete och hade försäljning av hamburgare vilket inbringade 18.000 till damklubben varav 8000 kr  lämnades direkt till ungdomsfotbollen för deras insats på Lundholmen.

 

Damklubben överlämnade i samband med

VIF-avslutningen 20 oktober 2012  110.000 kronor, som fördelades mellan VIF:s ungdomssektion, motionsektionen, damfotbollsektionen.

 

 

 

Vrigstad 2012-11-12

 

 

 

Gudrun Johansson

Ordförande

Skribent: Annelie Olofsson

 

NÄSTKOMMANDE MATCHER hittar du i kalendern till vänster.

 

VRIGSTADS IFs ALLA MATCHER och RESULTAT 2021 HITTAR DU HÄR!

Bingolotter

 

VRIGSTADS IF BINGOLOTTER FINNS PÅ

HEMKÖP JOTOS VRIGSTAD SAMT PÅ VIFS KANSLI

https:/

 

 

 

 

Postadress:
Vrigstads IF
Industrigatan 2
57696 Vrigstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info